聲母練習(1)(2)(3)練習題附答案

 普通話拼音練習

聲母練習(1)練習題附答案

給下面的字填寫聲母:

(      )áng 
(      )én                  
(      )uāng                
(      )īn  
(      )íng   
(      )óng                  
(      )ōng 
(      )ǔ答案: 


fáng                       
mén    
chuāng                      
xīn  
xíng             
hóng                             
gōng
zhǔ

聲母練習(2)練習題附答案

給下面的字寫聲母,並寫上聲調:


___ong    ___eng
___in       ___ai
___ü        ___in
___ei       ___ao 
___ao      ___ui
___ang    ___i答案:

hóng     chéng
jīn         bái 
lǜ          yín
hēi        shāo 
kǎo       huī
yáng     xǐ

聲母練習(3)練習題附答案

yu           wan          
 ___i       chi      ___ang
 ___iang   ___ ang            
yu             ___i
 ___an      ___u            
 ___u        ___ai
 ___iu       ___ai
 ___ian     ___ua     ___ang

答案:
yú  wán          
jī chì bang
xiāng   chǎng   
yù        mǐ
fān       shǔ         
zhū      pái
niú       pái
mián    huā    táng


没有评论: